2018-03-07

Ocena decyzji nacjonalizujących przedsiębiorstwa

Przed Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii prowadzone są, w trybie art. 156 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych przez poprzedników prawnych tego Organu, na podstawie:

  • ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. z 1946r. nr 3, poz. 17, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. z 1958 r. nr 11, poz. 37, z późń. zm.),
  • dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. RP z 1918 r. nr 21, poz.67, z późń zm.),

oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. nr 31, poz. 285).

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony uprawnione są do czynnego udziału w postępowaniu na każdym etapie sprawy, w tym do  zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

 

Akta spraw są udostępniane do przeglądania w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, we wtorki i czwartki, w godzinach: 9.00 – 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: (22) 273 85 65.

Akta są udostępniane stronom oraz pełnomocnikom, legitymującym się umocowaniem do dokonywania takich czynności, złożonym do akt sprawy w oryginale lub odpisie uwierzytelnionym zgodnie z przepisami ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. lub zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, od którego została uiszczona opłata skarbowa, według zasad przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Urząd Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -  od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł;
  • poświadczenie przez Organ za zgodność z oryginałem duplikatów, odpisów dokumentów - od każdej strony  5 zł;
  • wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się